Pro dárce

ČÍSLO ÚČTU:  2110 985698/2700

Darovací smlouva:   Ke stažení ZDE.


Jak pomáhat?

  • Přes internet
  • SMS 
  • Bankovním převodem 
  • Online
  • Jinak

připravované projekty

  • Edukační materiály pro rodiny a odborníky 
  • Osvětová kampaň "Nejste na to sami"
  • Aktivizační program s cílem co nejdéle udržet kvalitní a aktivní život
  • Podpora výzkumu a vzdělávání v oblasti kognitivních poruch, demence, Alzheimerovy choroby

Daňová uznatelnost

Obecně platí, že od základu daně lze za splnění určitých podmínek (čtěte dále) odečíst bezúplatné plnění poskytované právnické osobě na zákonem vyjmenované účely např. financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství nebo na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní atd.

Jaké jsou podmínky u fyzických osob?

Pokud jste dárce fyzická osoba (ať už jako zaměstnanec, nebo OSVČ), vztahuje se na Vás ustanovení § 15, odst. (1) Zákona o daních z příjmu. Záleží především na úhrnné výši bezúplatných plnění (tj. součtu „darů“ za celý kalendářní rok) a na výši Vašeho daňového základu. Bezúplatná plnění budou uznatelná, pokud jejich hodnota tvoří alespoň 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15% základu daně. Prakticky to znamená, že pokud jste dali dary v částce 1000,- Kč a více, nemusíte ověřovat, zda je to alespoň 2%, pouze ověříte, že úhrnná hodnota darů nepřesahuje 15% základu daně. Samotné podání daňových přiznání také nemusíte v některých případech řešit. Pokud využíváte tzv. „vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků“, kdy vše potřebné za Vás podává Vaše mzdová účetní, pak doklady o výši bezúplatných plnění jednoduše předáte do Vaší mzdové účtárny společně s ostatními podklady (např. potvrzení o zaplacených úrocích, o zaplaceném pojistném na živ. pojištění nebo o důchodovém připojištění). Pokud si děláte přiznání k daním z příjmu sami, pak si výši poskytnutých bezúplatných plnění (všem organizacím) uplatňujete v tomto přiznání a potvrzení o bezúplatných plněních dokládáte jako přílohu pro Váš místně příslušný finanční úřad.

Jaké jsou podmínky u právnických osob?

Pro dárce právnické osoby platí § 20 odst (8) Zákona o daních z příjmu, podle kterého si mohou uplatnit bezúplatné plnění od částky 2000,- Kč, max. do výše 10% základu daně sníženého podle §34 Zákona o daních z příjmu. Opět se sčítají všechna bezúplatná plnění za daný kalendářní rok a k jejich uplatnění dochází na základě předaných potvrzení o bezúplatných plněních (případně darovacích smluv, pokud si je nadace vyžádá). V těchto případech, vzhledem ke komplikovanému výpočtu základu daně, uplatňuje bezúplatná plnění účetní firma nebo častěji daňový poradce, který sestavuje daňové přiznání.

Existují speciální případy?

Pokud jste dárce, daňový resident jiného státu EU nebo mimo EU, poté je nutné, abyste uznatelnost příspěvků pro nadaci řešili se svým daňovým poradcem.

Závěrem bychom rádi uvedli, že konkrétní uznatelnost bezúplatných plnění – darů – závisí na specifické situaci každého dárce, nadace život s demencí nemůže zaručit uznatelnost v každém konkrétním případě. Přesto věříme, že v naprosté většině případů si budou dárci moci svá bezúplatná plnění (dary) odečíst ve svých vyúčtováních a daňových přiznáních a že tento článek Vám aspoň trochu pomůže v orientaci v dané problematice.

Jak bude poskytnutí bezúplatného plnění prokázáno?

Nadace vystaví do 20. 1. daného roku všem dárcům, potvrzení o přijatém bezúplatném plnění za zdaňovací období roku předchozího, tato potvrzení budou odeslána elektronickou cestou na emailové adresy. Výjimku tvoří pouze taková bezúplatná plnění, která přišla anonymně. Takováto potvrzení můžeme zaslat až po identifikaci osoby dárce. Pokud je osoba dárce identifikována pouze emailovým kontaktem, je potvrzení o poskytnutí bezúplatného plnění z pohledu finančního úřadu neuznatelné. V takovýchto případech je nutné, aby osoba dárce vyplnila své identifikační údaje (jméno a adresu) a zaslala na náš emailový kontakt nadace a požádala o vystavení nového potvrzení na emailové adrese nadace@životsdemenci.cz.


Výtažky ze zákona o daních z příjmu

§15 odst (1) Od základu daně lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu,právnickým osobám, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to se sídlem na území členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zařízení a zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, na financování těchto zařízení dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu, na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Obdobně se postupuje u bezúplatných plnění na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území České republiky. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 ze základu daně. Jako bezúplatné plnění na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 2 000 Kč a hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20 000 Kč. Ustanovení tohoto odstavce se použije i pro bezúplatné plněn poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie než České republiky a dále na území Norska nebo Islandu, pokud příjemce bezúplatného plnění  a účel bezúplatného plnění splňují podmínky stanovené tímto zákonem.

§20, (8) Od základu daně sníženého podle § 34 lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to se sídlem na území České republiky na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo které provozují školy a školská zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu a nebo jsou nezletilými dětmi dlouhodobě těžce zdravotně postiženými vyžadujícími mimořádnou péči podle zvláštních právních předpisů, na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením  nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč. Obdobně se postupuje u bezúplatného plnění středním školám a vyšším odborným školám na pořízení materiálu nebo zařízení nebo na opravy a modernizaci zařízení využívaných pro účely praktického vyučování, na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území  členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu. U hmotného nebo nehmotného majetku je hodnotou bezúplatného plnění nejvýše zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2) nebo hodnota zachycená v účetnictví podle zvláštního právního předpisu u ostatního majetku. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle § 34. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně sníženého podle § 34; přitom v případě poskytnutí bezúplatného plnění vysokým školám a veřejným výzkumným institucím lze základ daně snížit nejvýše o dalších 5 %. Do limitů pro tento odpočet se nezapočítávají bezúplatná plnění, která odpovídají uplatněným slevám na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Od základu daně nelze odečíst hodnotu bezúplatného plnění, na základě kterého plyne poskytovateli bezúplatného plnění nebo osobě s ním spojené prospěch bez poskytnutí odpovídajícího protiplnění.

Etický kodex